බබාට නමක්

නව තාලයට සැකසු අරුත් බර අලංකාර ආදර්ශ බිළිඳු නාමයන් කිහිපයක් - බබාට නමක් ...

දුවට නමක් / Sinhala Baby Names for Girl

 • 1. ගෞරාදී යුවිශ්නා දිසේන්ලී
 • ගෞරවයෙන් බබලන මැණිකක් වන් තැනැත්තිය
 • 2. හේෂලී යගීෂා සස්ණාවී
 • සත්‍ය වූ යහපත් ගීයක සතුට විදින්නිය
 • 3. පැහැසි චෙනල්‍යා ඔනෙයිලී
 • ලස්සන නුවණැති නායිකාව

පුතාට නමක් / Sinhala Baby Names for Boy

 • 1. යෙතීෂ් සස්යුග
 • සත්‍ය යුගයක් යහපතින් බබලන
 • 2. මිහිනු තයේෂ්
 • මිහිමත නුවණින් බලවත්ම තැනැත්තා
 • 3. දිශත්‍ර මන්තීෂ්
 • තීක්ෂණ නුවණින් සියලු ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් බබලන

අකුරු දෙකේ කෙටි නම් / Two Letters Short Sinhala Baby Names

දුවට නමක් / Short Sinhala Baby Girl Names

 • නුවී යෙලීනා
 • නුවණින් ආලෝකය දෙන්නිය

පුතාට නමක් / Short Sinhala Baby Boy Names

 • හේෂ් කේතූර්
 • ශක්තියේ සුවද දෙන

අකුරු හතරේ දිග නම් / Long Sinhala Baby Names

දුවට නමක්

 • අශිර්ණා මින්සාරී
 • නුවණින් සාරවත්ව ආශිර්වාද ලබන්නිය

පුතාට නමක්

 • සස්දිව් තෙව්යුග
 • සත්‍ය දිවියෙන් යුහයක් බබලවන

නිවුන් දරු නම් / Twins Sinhala Baby Names

දුවලාට නම් / Twins Sinhala Baby Girls Names

 • අකේන්‍යා දෙව්ශාලී
 • මෘදු කරුණාවන්ත නායිකාව
 • පැහැසි ෂලන්‍යා
 • ලස්සන සතුට පතුරවන්නිය
 • ඔහසි ශාරන්‍යා
 • ගෞරවණීය සිනහ ඇති සාරවත් තැනැත්තිය

පුතාට නමක් / Twins Sinhala Baby Boy Names

 • අකේන් දේශාල්
 • දේශයට ආදරයකරන අග්‍ර නායකයා
 • මිනායු නේෂත්
 • අලංකාර ප්‍රීතියක් ගෙනෙන
 • චිරායු හේෂත්
 • දක්ෂ දිගුකල් ජීවත්වන

බෞද්ධ අර්ථ ඇති නම් / Buddhist Sinhala Baby Names

දුවට නමක් / Buddhist Baby Girl Names

 • මෙතුවි දහරා
 • මෛත්‍රීය වඩන්නිය

පුතාට නමක් / Buddhist Baby Boy Names

 • මෙතුඟ මනුහස්
 • මෛත්‍රී සිනහවින් යුතු මිනිසා

බටහිර ආරයේ නම් / Western Type Sinhala Baby Names

දුවට නමක් / Western Type Baby Girl Names

 • රයිලි ලුශායා
 • ආලෝකමත් නිර්භීත තැනැත්තිය

පුතාට නමක් / Western Type Baby Boy Names

 • ලියේල් කේෂව්
 • දිගු කෙස් ඇති දෙවියන් දුන් පොරොන්දුවක්

මෙවැනි අරුත්බර අලුත් නම් බිළිදාගේ ජන්ම වේලාවටම අනන්‍ය වන පරිදි ස්වර එකිනෙක අශූභ නොවූ ශුභ ගණ පිහිට වූ දෙමාපියන්ට ඉතා යහපත් වූ ශුභ ඵල ගෙනෙන නව තාලයේ නම් (Modern Sinhala Baby Names) අප වෙතින් ලබා ගන්න.

නමක් ලබා ගැනීම