බිළිදු නාම ඉල්ලුම් පත

මෙම අයදුම්පත සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කළ හැක.

මෙම අයදුම්පත අපවෙත යොමුකල වේලාවේ සිට පැය 24 ක් ඇතුළත(කාර්යාල දින වල) ඔබගේ දරුවා වෙනුවෙන්ම ඡ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රාණුකූලව සැකසූ නවතම නම් ලැයිස්තුවක් ඔබවෙත Email/Whatsapp/Viber/Imo මාර්ගයෙන් සපයනු ල‍ැබේ.

සේවාවන් සහ ගාස්තු සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

ගෙවීම සිදුකරන ආකාරය

* අනිවාර්යයෙන් ඇතුලත් කළයුතු තොරතුරු නැවත පරීක්ෂා කර බලා අපවෙත යොමු කරන්න